Kế hoạch tổ chức thi đánh giá trình độ tiếng Pháp nội bộ tháng 03/2019

Thực hiện quyết định số 15/QĐ-ĐT ngày 08/01/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng V/v Quy định Chuẩn đầu ra trình độ ngoại ngữ đối với sinh viên đại học hệ chính quy và kế hoạch năm học 2018-2019. Nhà trường tổ chức thi đánh giá trình độ tiếng Pháp tháng 03 năm 2019 như sau:

1. Đối tượng dự thi

Sinh viên các lớp Pháp ngữ.

2. Quy trình đăng ký dự thi

Bước 1: Sinh viên đăng ký dự thi tại địa chỉ http://tiengphap.nuce.edu.vn từ ngày 20/02 đến hết ngày 24/02/2019.

Bước 2: Nộp lệ phí dự thi thi: 500.000đ tại phòng Điều hành giảng đường tầng 2 nhà H1 từ ngày 25/02/2019 đến hết ngày 27/02/2019.

Bước 3: Phòng Đào tạo sẽ công bố danh sách phòng thi tại địa chỉ http://daotao.nuce.edu.vn trước ngày 01/03. Sinh viên kiểm tra thông tin, nếu có thắc mắc, phản hồi về email: phongdaotao@nuce.edu.vn hoặc hotline: 096258435 trước ngày 02/03.

3. Hình thức thi

Gồm 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) theo cấu trúc đề thi DELF Quốc tế.

4. Địa điểm thi

Tại Tầng 4 Thư viện,trường Đại học Xây dựng.

5. Thời gian tổ chức thi

          Thời gian thi: Ngày 03/03/2019

Phòng Đào tạo yêu cầu tất cả sinh viên chấp hành nghiêm túc theo đúng kế hoạch trên. Hết thời hạn đăng ký và nộp lệ phí phòng Đào tạo sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp nào đăng ký bổ sung.

 

 

CÁC TIN KHÁC