Đăng ký môn học và thực tập cán bộ kỹ thuật 2019-2020

Đề nghị sinh viên thực hiện theo đúng kế hoạch của Nhà trường. Sinh viên đủ điều kiện đăng ký thực tập CBKT và ĐATN thực hiện đăng ký trực tuyến trên  cổng thông tin đào tạo: daotao.edu.vn theo kế hoạch đã thông báo, không nhận đơn tại Khoa.

 

1. Đăng ký môn học

2. Thực tập cán bộ kỹ thuật

 

 

 

 

 

 

CÁC TIN KHÁC