Đối thoại giữa sinh viên và lãnh đạo nhà trường năm học 2019-2020

Thời gian: 18h00 thứ 5 ngày 17/10/2019
Địa điểm: tầng 2 - hội trường G3.
Đề nghị những sinh viên có tên trong danh sách dưới đây tham gia đầy đủ, yêu cầu sinh viên có mặt trước 30 phút (tức 17h30) để ổn định chỗ ngồi.
 
 

STT

Họ và

tên

Lớp

1

Phạm Minh

Đức

60XD1

2

Trần Văn

Đạt

60XD1

3

Tạ Tấn

Khôi

60XD1

4

Vũ Minh

Đức

60XD1

5

Đặng Quang

Tuấn

60XD1

6

Trần Phương

Nam

60XD2

7

Nguyễn Hoàng

Thái

60XD2

8

Đinh Mạnh

Cường

60XD2

9

Đào Xuân

Phong

60XD2

10

Lưu Đức

Sơn

60XD2

11

Nguyễn Huy

Tuyến

60XD3

12

Nguyễn Đức

Thực

60XD3

13

Nguyễn Đức

Thắng

60XD3

14

Nguyễn Minh

Tâm

60XD3

15

Trịnh Ngọc

Sang

60XD3

16

Nguyễn Bá Nam

Hải

60XD4

17

Đỗ Xuân

Hương

60XD4

18

Vũ Hữu

Minh

60XD4

19

Lý Trần

Việt

60XD5

20

Nguyễn Trọng Bảo

Chánh

60XD5

21

Hà Thị

Anh

60XD5

22

Hoàng Minh

60XD5

23

Nguyễn Ngọc

Dương

60XD6

24

Nguyễn Đức

Thắng

60XD6

25

Trần Đại

Phúc

60XD6

26

Đỗ Thị Hồng

Hoan

60XD6

27

Tống Quang

Minh

60XD6

28

Lê Duy

Cường

60XD7

29

Mai Văn

Đạt

60XD7

30

Nguyễn Hoàng

Nam

60XD7

31

Phạm Đình

Lợi

60XD7

32

Nguyễn Duy

Thanh

60XD8

33

Nguyễn Văn

Quân

60XD8

34

Hoàng Tiến

Dũng

60XD8

35

Phan Văn

Luân

60XD8

36

Nguyễn Đức

Luân

60XD9

37

Trần Văn

Cảnh

60XD9

38

Vũ Trung

Kiên

60XD9

39

Phạm Đức

Duẩn

60XE1

40

Nguyễn Hùng

Tráng

60XE1

41

Nguyễn Dương

Hải

60XE1

42

Nguyễn Mạnh

Hùng

60XE2

43

Lưu Gia

Trung

60XE2

44

Nguyễn Văn

Huy

60XE2

45

Lê Thế

Tài

60XF

46

Trần Ngọc

An

60XF

47

Lê Huỳnh

Đức

60XF

48

Đoàn Huyền

Thương

60XF

49

Nguyễn Hùng

Vương

60XF

50

Nguyễn Vĩnh

Sơn

61XD1

51

Nguyễn Mạnh

Tuyến

61XD1

52

Lại Thế

Hùng

61XD1

53

Trần Văn

Tuân

61XD1

54

Phạm Anh

Tuấn

61XD1

55

Đinh Nho

Duy

61XD10

56

Đinh Văn

Long

61XD10

57

Lê Đức

Việt

61XD10

58

Trần Đình

Khải

61XD10

59

Hoàng Việt

Đức

61XD2

60

Đoàn Trọng

Nghĩa

61XD2

61

Nguyễn Công

Quang

61XD2

62

Nguyễn Cao

Sơn

61XD2

63

Bùi Văn

Trình

61XD2

64

Phạm Phú Minh

An

61XD3

65

Nguyễn Duy

Long

61XD3

66

Quách Văn

Nam

61XD3

67

Nguyễn Tiến

Đạt

61XD4

68

Lê Thu

Hậu

61XD4

69

Dương Tôn

Hiệp

61XD4

70

Phạm Văn

Công

61XD5

71

Hoàng Quang

Dũng

61XD5

72

Nguyễn Văn

Tam

61XD5

73

Hoàng Văn

Huy

61XD5

74

Lê Xuân

Trinh

61XD5

75

Nguyễn Tuấn

Anh

61XD6

76

Phạm Thúy

Hằng

61XD6

77

Dư Đức

Hiếu

61XD6

78

Phạm Minh

Quang

61XD6

79

Nguyễn Tiến Hoàng

Lâm

61XD6

80

Đỗ Văn

Thiện

61XD7

81

Lê Đức Cao

Thiên

61XD7

82

Nguyễn Hồng

Kỳ

61XD7

83

Nguyễn Văn

Tuấn

61XD8

84

Mạc Văn

Kiều

61XD8

85

Nguyễn Thị Thu

61XD8

86

Lê Thành

Đạt

61XD9

87

Lê Văn

Giang

61XD9

88

Bùi Tuấn

Dương

61XD9

89

Chun

Chamraoen

61XD9

90

Nguyễn Thu

Phương

61XE1

91

Nguyễn Văn

Chiến

61XE1

92

Hồ Minh

Trưởng

61XE1

93

Tô Anh

Minh

61XE1

94

Nguyễn Đức

Cường

61XE1

95

Bùi Tùng

Anh

61XF

96

Vũ Văn

Hiếu

61XF

97

Nguyễn Văn

Nam

61XF

98

Nguyễn Trí

Thắng

61XF

99

Nguyễn An

Khánh

61XF

100

Đỗ Tuấn

Anh

62XD1

101

Đinh Thị Minh

Hương

62XD1

102

Nguyễn Du

Phong

62XD1

103

Trần Quang

Anh

62XD10

104

Nguyễn Bảo

Khánh

62XD10

105

Nguyễn Bùi Tuấn

Việt

62XD10

106

Lê Doãn

Toàn

62XD10

107

Phạm Tiến

Đạt

62XD10

108

Đặng Quốc

Bảo

62XD2

109

Trần Đình

Khải

62XD2

110

Lê Anh

Quân

62XD2

111

Nguyễn Văn

Hùng

62XD3

112

Nghiêm Ngọc

Sơn

62XD3

113

Đỗ Hải

Yến

62XD3

114

Trần Minh

Sáng

62XD4

115

Nguyễn Đức

Đông

62XD4

116

Nguyễn Thượng

62XD4

117

Trần Văn

Ban

62XD4

118

Nguyễn Huy

Khánh

62XD4

119

Đỗ Văn

Đông

62XD5

120

Nguyễn Thúc

Sơn

62XD5

121

Nguyễn Hữu

Tiến

62XD5

122

Đặng Thị

Huyền

62XD5

123

Nguyễn Minh

Phương

62XD5

124

Ninh Trần

Hiếu

62XD6

125

Bùi Hải

Nam

62XD6

126

Nguyễn Quang

Đạt

62XD6

127

Bùi Đức

Thành

62XD6

128

Nguyễn Đình

An

62XD6

129

Nguyễn Văn

Lưu

62XD7

130

Phạm Duy

Thăng

62XD7

131

Vũ Công

Vĩnh

62XD7

132

Dương Đức

Anh

62XD8

133

Vũ Ngọc

Hải

62XD8

134

Chử Tuấn

Anh

62XD8

135

Trần Văn

Đẹp

62XD9

136

Hoàng Bình

Dương

62XD9

137

Nguyễn Minh

Ngọc

62XD9

138

Nguyễn Văn

Đức

62XD9

139

Đinh Thị Kim

Tuyến

62XD9

140

Nguyễn Văn

Thông

62XE1

141

Lê Văn

Thọ

62XE1

142

Lê Phương

Nam

62XE1

143

Đỗ Quang

Triều

62XE1

144

Lương Hoàng

Việt

62XE1

145

Tạ Quang

Thịnh

62XE2

146

Bùi Đại

Việt

62XE2

147

Vương Thị Huyền

Trang

62XE2

148

Đỗ Tùng

Dương

62XE2

149

Trần Đức

Ánh

62XF

150

Nguyễn Văn

Hiếu

62XF

151

Lưu Tuấn

Khải

62XF

152

Đồng Ngọc

Hải

62XF

153

Ngô Thanh

Lâm

62XF

154

Bùi Thị Như

Quỳnh

63XD1

155

Hà Văn

Trung

63XD1

156

Trần Hữu

Thắng

63XD1

157

Trần Quốc

Mạnh

63XD1

158

Tô Đại

Dương

63XD2

159

Nguyễn Quốc

Khánh

63XD2

160

Nguyễn Mạnh

Khiêm

63XD2

161

Trần Quang

Thịnh

63XD3

162

Ngô Quang

Huy

63XD3

163

Nguyễn Tú

Toàn

63XD3

164

Cao Thành

Đạt

63XD3

165

Lê Ngọc

Thọ

63XD3

166

Nguyễn Văn

Long

63XD4

167

Lê Nguyễn

Đạt

63XD4

168

Nguyễn Lan

Anh

63XD4

169

Trần Quang

Phú

63XD4

170

Phạm Thành

Công

63XD5

171

Nguyễn Đức

Long

63XD5

172

Trần Phương

Nam

63XD5

173

Phạm Đức Bảo

Long

63XD5

174

Nguyễn Quang

Trường

63XD5

175

Nguyễn Huy

Hưng

63XD6

176

Vũ Văn

Hoàng

63XD6

177

Phùng Mạnh

Hùng

63XD6

178

Nguyễn Văn

Minh

63XD6

179

Phạm Gia

Long

63XD7

180

Nguyễn Hải

Âu

63XD7

181

Nguyễn Ngọc

Anh

63XD7

182

Nguyễn Trọng Anh

Dũng

63XD8

183

Phạm Sơn

Huy

63XD8

184

Trần Văn

Khang

63XD8

185

Trần Quang

Hải

63XD8

186

Phạm Thanh

Hương

63XD8

187

Nguyễn Duy

Anh

63XD9

188

Phạm Tuấn

Anh

63XD9

189

Dương Danh

Mạnh

63XD9

190

Lê Tuấn

Thắng

63XD9

191

Trần Hoàng

Hiệp

63XD9

192

Ngô Tấn

Nhân

63XD10

193

Vũ Thế

Quân

63XD10

194

Phan Viết

Đăng

63XD10

195

Lê Văn

Diện

63XD10

196

Nguyễn Khánh

Lâm

63XD10

197

Lê Anh

Tuấn

63XD11

198

Nguyễn Trung

Thành

63XD11

199

Nguyễn Doãn

Quân

63XD11

200

Lê Phùng

Hải

63XD12

201

Phạm Văn

Mạnh

63XD12

202

Trần Thế

Long

63XD12

203

Đinh Long

Giang

63XD12

204

Đỗ Thị

Thảo

63XD12

205

Nguyễn Mạnh

Cường

63XE1

206

Bùi Quang

Hưng

63XE1

207

Lê Đăng

Duy

63XE1

208

Nguyễn Trung

Hiếu

63X

CÁC TIN KHÁC