silde_5.jpg

slide_4.jpg

slide_1.jpg

slide_2.jpg

slide_3.jpg

2020-06-23slide_33.jpg

Sinh viên chưa đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ.

STT

Mã sinh viên

Họ tên

Lớp

Kết quả

Điểm

Ngày thi/Cấp

Ghi chú

1

651858

Lâm Văn Nghĩa

58XD3

Không đạt

310

25-01-2019

Điểm TOEIC

2

528558

Nguyễn Văn Ngọc

58XD3

 

 

 

Sinh viên không có điểm trong hệ thống

3

372858

Nguyễn Đức Sơn

58XD4

Không đạt

210

05-05-2017

Điểm TOEIC | Hết hạn

4

532458

Bùi Đình Thắng

58XD4

 

 

 

Sinh viên không có điểm trong hệ thống

5

155758

Hoàng Văn Thích

58XD4

 

 

 

Sinh viên không có điểm trong hệ thống

6

365758

Nguyễn Xuân Trường

58XD6

Không đạt

360

04-07-2018

Điểm TOEIC

7

602058

Nguyễn Minh Đức

58XD7

Không đạt

275

25-09-2019

Điểm TOEIC

8

172258

Phạm Văn Nam

58XD7

Không đạt

395

04-09-2018

Điểm TOEIC

9

654058

Bùi Chí Cơ

58XD7

Không đạt

340

28-09-2018

Điểm TOEIC

10

365958

Vũ Trường Danh

58XD7

Không đạt

420

28-07-2019

Điểm TOEIC

11

500958

Trần Quốc Huy

58XD8

Không đạt

405

31-08-2017

Điểm TOEIC | Hết hạn

12

18258

Nguyễn Bá Quang

58XD8

Không đạt

295

04-09-2018

Điểm TOEIC

13

264958

Nguyễn Đức Việt

58XD9

Không đạt

495

03-11-2017

Điểm TOEIC | Hết hạn

14

458058

Vũ Mạnh Cường

58XD9

Không đạt

235

29-06-2017

Điểm TOEIC | Hết hạn

15

240258

Lương Văn Huy

58XD9

Không đạt

315

03-05-2018

Điểm TOEIC

16

494659

Nguyễn Hoàng Tuấn

59XD1

Không đạt

330

04-07-2018

Điểm TOEIC

17

607259

Hồ Anh Trung

59XD1

 

 

 

Sinh viên không có điểm trong hệ thống

18

232559

Dư Minh Giáp

59XD10

Không đạt

370

25-04-2019

Điểm TOEIC

19

568859

Bùi Anh Hiếu

59XD10

Không đạt

365

28-03-2019

Điểm TOEIC

20

714559

Chim Sopheap

59XD10

Không đạt

0

03-11-2017

Điểm TOEIC | Hết hạn

21

183059

Hoàng Xuân Hương

59XD10

Không đạt

440

04-12-2017

Điểm TOEIC

22

429759

Phạm Ngọc Tứ

59XD10

Không đạt

395

25-04-2019

Điểm TOEIC

23

318659

Trần Hải Sơn

59XD2

Không đạt

250

03-09-2019

Điểm TOEIC

24

615359

Nguyễn Bá Bổng

59XD3

Không đạt

285

28-03-2019

Điểm TOEIC

25

345559

Đỗ Văn Trường

59XD3

Không đạt

410

19-11-2019

Điểm TOEIC

26

414059

Tạ Văn Bảo

59XD4

Không đạt

245

04-07-2018

Điểm TOEIC

27

435259

Nguyễn Trần Công

59XD5

Không đạt

260

08-01-2019

Điểm TOEIC

28

106759

Bạch Thành Nam

59XD5

Không đạt

230

25-09-2019

Điểm TOEIC

29

256059

Mạc Văn Hưng

59XD5

Không đạt

265

01-11-2019

Điểm TOEIC

30

426359

Đỗ Như Duy

59XD6

Không đạt

270

29-12-2017

Điểm TOEIC

31

424759

Phạm Quang Thành

59XD7

Không đạt

350

30-05-2019

Điểm TOEIC

32

191259

Nguyễn Văn Hoàng

59XD8

Không đạt

380

29-03-2018

Điểm TOEIC

33

204359

Phạm Văn Chung

59XD8

Không đạt

205

27-06-2019

Điểm TOEIC

34

284959

Lê Văn Lộc

59XD8

Không đạt

305

25-04-2019

Điểm TOEIC

35

440859

Đỗ Văn Thứ

59XD8

Không đạt

360

25-04-2019

Điểm TOEIC

36

647759

Đỗ Quý Trưởng

59XD9

 

 

 

Sinh viên không có điểm trong hệ thống

37

227559

Nguyễn Xuân Việt

59XE1

Không đạt

3.5

27-10-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁC TIN KHÁC