Gs.Ts Trần Văn Liên

I. Thông tin cá nhân

Họ và tên (học hàm học vị)*: Gs.Ts. Trần Văn Liên

Tháng, năm sinh*: 1/1961

Nơi sinh*: Hà nội

Email*: lientv@nuce.edu.vn

Điện thoại: +84 24 38 69 1435

Facebook: 

II. Quá trình đào tạo*

Đại học

- Chuyên ngành: Cơ học

Trường: Đại học Tổng hợp Hà Nội

Bằng: Cử nhân

Năm cấp bằng: 1981

- Chuyên ngành: Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Nga)

Trường: Đại học Sư phạm Hà Nội

Bằng: Bachelor

Năm cấp bằng: 1988, 1993

Sau đại học

- Chuyên ngành: Cơ học

Trường: Đại học Xây dựng

Bằng: Tiến sỹ kỹ thuật

Năm cấp bằng: 2003

III. Sơ lược lịch sử bản thân

-

IV. Lĩnh vực nghiên cứu

- Các phương pháp tính toán kết cấu

- Động lực học công trình

- Chẩn đoán kỹ thuật kết cấu có hư hỏng

V. Các công trình khoa học tiêu biểu

-  Khiem N.T., Lien  T.V., “A simplified method for natural frequency analysis of multiple cracked beam”, Journal of Sound and Vibration. 245(4), 737-751, 2001.

- Khiem N.T., Lien T.V., “The dynamic stiffness matrix method in forced vibration analysis of multiple cracked beam”, Journal of Sound and Vibration, Vol 254, 541-555, No 3, July 11, 2002.

- Khiem N.T., Lien T.V., “Multi-crack detection for beam by the natural frequencies”, Journal of Sound and Vibration, Vol. 273, Issues 1-2, pages 175-184 (21 May 2004).

- Tran Van Lien, Nguyen Tien Khiem, Trinh Anh Hao, “Crack identification in frame structures by using the stationary wavelet transform of mode shapes”, Jokull Journal, Vol. 64, Issue 6, pages 251-262, 6/2014

- Tran Van Lien, Ngo Trong Duc, Nguyen Tien Khiem, “Mode shape analysis of multiple cracked functionally graded Timoshenko beams”, Latin American Journal of Solids and Structures, Vol 14, 7 (2017), pages 1327-1344

- Tran Van Lien, Ngo Trong Duc, Nguyen Tien Khiem, “Free vibration analysis of multiple cracked functionally graded Timoshenko beams”, Latin American Journal of Solids and Structures, Vol 14, 9 (2017), pages 1752-1766

- Tran Van Lien, Ngo Trong Duc, Nguyen Tien Khiem, “A new form of frequency equation for functionally graded Timoshenko beams with arbitrary number of open transverse cracks”, Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Mechanical Engineering, Vol. 42, Issue 1, 2018, pages 1-16

- N.T. Khiem, T. V. Lien, V.T.A. Ninh, “Natural frequencies of stepped functionally graded beam with multiple cracks”, Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Mechanical Engineering

- Trần Văn Liên (2011), Cơ học môi trường liên tục, NXB Xây dựng.

- Trần Văn Liên (2013), Sức bền vật liệu, NXB Xây dựng

- Trần Văn Liên, Nguyễn Tiến Khiêm (2017), Phương pháp độ cứng động lực trong phân tích và chẩn đoán kết cấu, NXB Xây dựng.