Các thành viên bộ môn:

TS. GV. Phạm Hoàng Anh

ThS. GV. Đỗ Kim Anh

PGS. TS. Vũ Như Cầu (*)

ThS. GV. Vũ Tiến Chương

ThS. GV. Nguyễn Bá Duẩn

TS. GVC. Nguyễn Tiến Dũng

ThS. GV. Trần Thùy Dương

TS. GV. Phạm Xuân Đạt

ThS. GV. Trần Mạnh Hà

TS. GV. Hà Mạnh Hùng

GV. Nguyễn Thanh Hùng

ThS. GV. Nguyễn Văn Hùng

TS. GV. Nguyễn Quang Huy

GS. TS. Lê Xuân Huỳnh

ThS. GV. Nguyễn Đình Hưng (*)

TS. GV. Đặng Việt Hưng

ThS. GV. Nguyễn Thành Luân

ThS. GV. Hoàng Đức Minh

GVC. Vũ Tiến Nguyên (*)

TS. GV. Nguyễn Trọng Phú

TS. GVC. Nguyễn Văn Phượng (*)

TS. GVC. Lê Văn Thành

TS. GVC. Nguyễn Xuân Thành (Trưởng bộ môn)

GV. Lê Phước Thiện (*)

ThS. GV. Nguyễn Anh Vũ (Phó trưởng bộ môn)

NGƯT. GS. TS. Nguyễn Mạnh Yên (*)

TS. GVCC. Nguyễn Thanh Yên (*)