silde_5.jpg

slide_4.jpg

slide_1.jpg

slide_2.jpg

slide_3.jpg

2020-06-23slide_33.jpg

Thông tin cá nhân:
Họ, đệm (*) Tên (*)
Điện thoại (*)
Email (*)
MSSV (*)
Lớp (*)
Đợt (*)
Loại đồ án (*)
Nhóm (theo danh sách giao đồ án của Khoa) (*)
Số thứ tự (theo danh sách giao đồ án của Khoa) (*)
GVHD 1 (*) Bộ môn (*)
GVHD 2 (*) Bộ môn (*)
Tên đề tài thiết kế tốt nghiệp (*)
Mô tả đề tài (*)