silde_5.jpg

slide_4.jpg

slide_1.jpg

slide_2.jpg

slide_3.jpg

2020-06-23slide_33.jpg

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2016

THƯ MỜI THAM DỰ BÁO CÁO TẠI HỘI THẢO QUỐC TẾ (Downloads)

PHÁT TRIỂN BỀ VỮNG TRONG KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 2016

(Sustainable Development in Civil Engineering 2016 – SDCE 2016)

                       

 

Kính gửi:         Các nhà khoa học, chuyên gia, cán bộ quản lý

                        Các trường Đại học, tổ chức KHCN, đơn vị nghiên cứu

                        Trong và ngoài nước 

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm đào tạo - 50 năm thành lập Trường Đại học Xây dựng và để đánh giá, tổng kết các kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ và đào tạo trong giai đoạn vừa qua, Trường Đại học Xây dựng trân trọng kính mời các nhà khoa học, chuyên gia, cán bộ quản lý trong và ngoài nước tham gia báo cáo tại Hội thảo khoa học quốc tế Phát triển bền vững trong kỹ thuật xây dựng công trình  2016.

Mục đích: Hội nghị là diễn đàn cho các nhà khoa học trong và ngoài nước tổng kết các kết quả đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; công bố, giới thiệu các kết quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ mới; trao đổi những vấn đề cấp bách đặt ra trong thực tiễn thuộc lĩnh vực chuyên môn:

            Kỹ thuật Xây dựng Công trình DD và CN

 

Địa điểm: Trường Đại học Xây dựng

Thời gian: Ngày Thứ Năm, ngày 10 tháng 11 năm 2016.         

-          Hội thảo quốc tế: Phát triển bền vững trong kỹ thuật xây dựng công trình  2016

Conference Topic: Sustainable Development in Civil Engineering 2016 – SDCE 2016

(Khoa Xây dựng DD và CN):                 

Các mốc thời gian nộp và phản biện báo cáo

-          Trước ngày 15/6/2016:      Nộp tóm tắt báo cáo (01 bản in và file).

-          Trước ngày 15/8/2016:      Nộp toàn văn báo cáo (02 bản in và file). Qui định về nội dung và hình thức trình bày báo cáo ở trang đính kèm.

-          Ngày 15/9/2016:               Thông báo kết quả phản biện báo cáo.

Tuyển tập Hội nghị: Các báo cáo được chấp nhận trình bày tại Hội nghị sẽ được in trong Tuyển tập công trình khoa học của Hội nghị có mã số ISBN.

Địa chỉ liên hệ: Đối với các cá nhân và đơn vị ngoài trường, đề nghị gửi báo cáo đến Phòng Khoa học Công nghệ Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, Hà Nội.

Điện thoại: (+84) 38691435; Fax: 38691684; E-mail:      khcn.dhxd@gmail.com.

 

 

Nơi nhận:

­- Như trên;

- Trang web: http://khcn.nuce.edu.vn

- Lưu VT, KHCN.

 

 

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

GS.TS Phan Quang Minh


QUI ĐỊNH BÁO CÁO GỬI HỘI THẢO QUỐC TẾ

PHÁT TRIỂN BỀ VỮNG TRONG KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 2016

(Sustainable Development in Civil Engineering 2016 – SDCE 2016)

 

1. Tên bài báo cáo bằng tiếng Việt và tiếng Anh, chữ in hoa, đậm, cỡ chữ 14, căn giữa.

2. Khổ giấy 19x26,5 cm, font Times New Roman, cỡ chữ 12 và các lề (trên, dưới, trái và phải) 2 cm.

3. Tóm tắt báo cáo dài không quá 300 chữ, bằng tiếng Việt và tiếng Anh, chữ thường, nghiêng. Báo cáo tóm tắt cần nêu rõ đối tượng cần nghiên cứu, sự cần thiết, phương pháp nghiên cứu, các kết quả chính đạt được và các kiến nghị cụ thể.

4. Báo cáo toàn văn bằng tiếng Anh dài không quá 10 trang đánh máy vi tính ở dạng Microsoft Word.

5. Qui định về nội dung và hình thức trình bày bài báo cáo:

Các báo cáo phải thể hiện rõ ý tưởng khoa học, tính thời sự của vấn đề nghiên cứu, tình hình nghiên cứu trong nước và quốc tế (nếu có), các nội dung cần thiết, những đóng góp chính về lý thuyết và ứng dụng; phương pháp, phương tiện nghiên cứu, nguồn tư liệu trích dẫn và tài liệu tham khảo.

Nội dung báo cáo phải được trình bày rõ ràng, mạch lạc; sử dụng chính xác các thuật ngữ khoa học; đánh số thứ tự các nội dung nghiên cứu chính và chỉ rõ các tài liệu tham khảo theo số thứ tự để trong ngoặc [ ].

Học hàm, học vị, họ và tên tác giả bằng chữ thường, nghiêng, đậm;

Chức vụ, tên và địa chỉ đơn vị công tác, số điện thoại liên hệ và địa chỉ E-mail của tác giả bằng chữ thường, nghiêng;

Hình vẽ và bảng biểu phải rõ ràng, có tên và chú thích đầy đủ, có đánh số thứ tự và chỉ rõ vị trí trong nội dung bài báo; Hình vẽ có tên đặt ở dưới; Bảng biểu có tên đặt ở trên.

Công thức viết theo Equation Editor, phải rõ ràng, có đánh số thứ tự ở phía bên phải;   

Các tài liệu tham khảo được đặt ở cuối bài báo, có đánh số thứ tự và trình bày theo qui định sau:

Với tài liệu là sách hoặc tiêu chuẩn: Tên tác giả hoặc tiêu chuẩn (năm xuất bản để trong ngoặc đơn), tên sách hoặc tiêu chuẩn bằng chữ nghiêng, nhà xuất bản, nơi xuất bản.

Với tài liệu là tạp chí hoặc tuyển tập hội thảo: Tên tác giả (năm xuất bản để trong ngoặc đơn), “tên bài báo để trong ngoặc kép”, tên tạp chí hoặc tuyển tập hội thảo bằng chữ nghiêng, tập, số, trang.

Các chữ nước ngoài khác hệ chữ La tinh thì phiên âm theo nguyên tắc thông dụng sang chữ la tinh hoặc dịch sang tiếng Anh.

5.  Nếu có nội dung là kết quả nghiên cứu của một cơ quan hay tập thể các nhà khoa học thì phải có sự đồng ý bằng văn bản cho phép của cơ quan hay các cá nhân nói trên.

6. Tóm tắt báo cáo và Báo cáo toàn văn khi tham dự đề nghị ghi rõ: Gửi bài báo cáo tại Hội thảo quốc tế Phát triển bền vững trong kỹ thuật xây dựng công trình  2016 (Sustainable Development in Civil Engineering 2016 – SDCE 2016).

Các ý kiến đóng góp xin gửi theo địa chỉ sau:

PHÒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: (88-4) 3869 1435; Website: http://nuce.edu.vn

E-mail: khcn.dhxd@gmail.com

 

BAN TỔ CHỨC (Downloads)

INTERNATIONAL CONFERENCE

 “Sustainable Development in Civil Engineering 2016” – SDCE 2016

 

Organization: November 10, 2016

Venue: G3, NUCE, Hanoi city, Vietnam

 

Core Organizing Committee

 

Dr. Nguyen, Ngoc Linh (Chairman)

 

Local Organizing Committee

 

Dr. Nguyen, Manh Tuan (Chairman of organizing committee)

Dr. Pham, Thanh Tung (Chairman of scientific committee)

Dr. Pham Xuan Dat (Secretary General)

Dr. Nguyen Hoang Giang

Prof. Ho, Ngoc Khoa

Prof. Tran, Minh Tu 

Prof. Tran, Van Lien

Prof. Nguyen, Trung Hieu

Dr. Vu, Anh Tuan

Dr. Nguyen, Xuan Thanh

Dr. Nguyen, Truong Thang

 

Local Advisory Committee (NUCE)

 

Prof. Ngo, The Phong  

Prof. Le, Ba Hue

Prof. Ly, Tran Cuong

Prof. Nguyen Le Ninh

Prof. Nguyen Hung Phong

Prof. Doan Dinh Kien

Prof. Pham Van Hoi 

Prof. Nguyen Quang Vien

Prof. Bui Hung Cuong 

Prof. Dinh Van Thuat 

Prof. Nguyen Dinh Tham

Prof. Trinh Quoc Thang 

Prof. Le Kieu 

Prof. Hoang Nhu Tang

Prof. Le Xuan Huynh

Prof. Nguyen Manh Yen

 

International Advisory Committee

 

1. Prof. Priyan Mendis             Melboune university - Australia

2. Prof. Ngô Đức Tuấn                        Đại học Melboune - Australia

3. Prof.                                                JFE - Japan

4. Prof. Phan Quang Minh       Faculty building and industrial construction - Việt Nam

5. ThS. Ha Vinh Anh               Tunner International - USA

 

 

HỘI THẢO QUỐC TẾ

 

Phát triển bền vững trong Kỹ thuật xây dựng công trình 2016 - SDCE 2016

 

Thời gian tổ chức: 10 tháng 11 năm 2016

Địa điểm: G3, Đại học xây dựng, Hà Nội, Việt Nam

 

Trưởng ban tổ chức:

 

TS. Nguyễn Ngọc Linh (Chủ tịch)

 

Ban tổ chức:

 

TS. Nguyễn Mạnh Tuấn (Phụ trách tổ chức)

TS. Phạm Thanh Tùng (Phụ trách chuyên môn)

TS. Phạm Xuân Đạt (Thư ký hội đồng)

TS. Nguyễn Hoàng Giang

PGS. Hồ Ngọc Khoa

PGS. Trần Minh Tú

PGS. Trần Văn Liên

PGS. Nguyễn Trung Hiếu

TS. Vũ Anh Tuấn

TS. Nguyễn Xuân Thành

TS. Nguyễn Trường Thắng

ThS. Phạm Minh Vương

 

Ban tư vấn chuyên môn

 

GS. Ngô Thế Phong

PGS. Lê Bá Huế

PGS. Lý Trần Cường

PGS. Nguyễn Lê Ninh

PGS. Nguyễn Hùng Phong

GS. Đoàn Đình Kiến

GS. Phạm Văn Hội

PGS. Nguyễn Quang Viên

PGS. Bùi Hùng Cường

PGS. Đinh Văn Thuật

PGS. Nguyễn Đình Thám

PGS. Trịnh Quốc Thắng

PGS. Lê Kiều

PGS. Hoàng Như Tầng

GS. Lê Xuân Huỳnh

GS. Nguyễn Mạnh Yên

 

Ban tư vấn chuyên môn quốc tế

 

1. GS. Priyan Mendis               Đại học Melboune - Úc

2. PGS. Ngô Đức Tuấn                        Đại học Melboune - Úc

3. GS.                                      JFE - Nhật Bản

4. GS. Phan Quang Minh         Khoa xây dựng DD&CN - Việt Nam

5. ThS. Ha Vinh Anh               Tunner International - USA

 

Sponsors:

1. Coteccon group

2. Hòa Bình group

3. Delta group

4. JFE

5. Fecon

6. VSL

7. CCU

 

 

Keynote speakers:       1. Melboune university - Australia

                                    2. JFE - Japan

                                    3. Coteccons - Vietnam

                                    4. Tunner International - USA

                                    5. Faculty of building and industrial construction - Vietnam

 Topics of conference:

 

1) Technology and construction management:

 

2) Building structure

 

3) Engineering Mechanics