silde_5.jpg

slide_4.jpg

slide_1.jpg

slide_2.jpg

slide_3.jpg

2020-06-23slide_33.jpg

  • Năm 2012: 07 đề tài trường thường và  04 đề tài trường trọng điểm
  • Năm 2013: 04 đề tài trường thường và 05 đề tài trường trọng điểm; 05 đề tài nhánh của đề tài cấp bộ về nhà siêu cao tầng
  • Năm 2014: 12 đề tài trường thường; 02 đề tài cấp Bộ đang được thực hiện sẽ nghiệm thu trong năm 2016; 01 đề tài cấp Nghị định thư nghiệm thu trong năm 2017

 

STT Người thực hiện Tên đề tài nghiên cứu Tải file Năm
1 GS.TS Phan Quang Minh Chương trình nghiên cứu thiết kế và thi công nhà siêu cao tầng Tải file 2011-2014
2 ThS. Võ Mạnh Tùng CTB-2012-03-02 Nghiên cứu tính toán tải trọng và tác động trong thiết kế nhà siêu cao tầng ở Việt Nam Tải file 2012-2014
3 PGS.TS Lý Trần Cường CTB-2012-03-03 Nghiên cứu ứng dụng kết cấu bê tông cốt thép cho nhà siêu cao tầng ở Việt Nam Tải file 2012-2014
4 GS.TS Phạm Văn Hội CTB-2012-03-04 Nghiên cứu thiết kế kết cấu liên hợp thép - bê tông trong nhà siêu cao tầng ở Việt Nam Tải file 2012-2014
5 ThS. Đinh Chính Đạo CTB-2012-03-05 Nghiên cứu giải pháp móng cho nhà siêu cao tầng ở Việt Nam Tải file 2012-2014
6 TS. Trần Hồng Hải CTB-2012-03-08 Nghiên cứu công nghệ xây dựng nhà siêu cao tầng ở Việt Nam Tải file 2012-2014
7 TS. Hồ Ngọc Khoa CTB-2012-03-11 Nghiên cứu các giải pháp bảo trì và quản lý nhà siêu cao tầng ở Việt Nam Tải file 2012-2014