silde_5.jpg

slide_4.jpg

slide_1.jpg

slide_2.jpg

slide_3.jpg

2020-06-23slide_33.jpg

- Nghiên cứu khoa học sinh viên

  • Năm học 2012-2013:  16 Đề tài đạt giải/ 23 Đề tài được nghiệm thu (70%)
  • Năm học 2013-2014: 41/62 (66%)
  • Năm học 2014-2015: 36/53 (68%)

- Thi Olympic sinh viên toàn quốc

  • Năm học 2012-2013: đạt 36/53 (68%) giải cá nhân toàn trường
  • Năm học 2013-2014: đạt 41/62 (66%) giải cá nhân toàn trường
  • Năm học 2014-2015: đạt 43/76 (56%) giải cá nhân toàn trường
STT Người thực hiện Tên đề tài nghiên cứu Tải file Năm
1 Trần Văn A Tài liệu về hợp đồng hosting Tải file 2016
2 dung Xác công tác tại công ty Tải file 2011
3 Nguyễn Đình Dũng Tối ưu hóa vật liệu xốt Tải file 2011