silde_5.jpg

slide_4.jpg

slide_1.jpg

slide_2.jpg

slide_3.jpg

2020-06-23slide_33.jpg

Hiện nay, cơ cấu bộ máy của Trường Đại học Xây dựng gồm:
 • Đảng ủy;
 • Hội đồng trường; 
 • Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng;
 • Hội đồng Khoa học và Đào tạo;
 • Hội đồng Tư vấn;
 • 14 phòng, ban chức năng;
 • 15 đơn vị đào tạo (gồm các khoa, ban, trung tâm);
 • Thư viện; Trang Thông tin điện tử; Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng;
 • Trạm Y tế;
 • 55 bộ môn và 3 phòng thí nghiệm trực thuộc khoa, 2 bộ môn trực thuộc Ban Giám hiệu;
 • 16 viện nghiên cứu khoa học công nghệ
 • 01 Trung tâm hợp tác đào tạo và tư vấn quốc tế; 
 • Công ty TNHH Tư vấn Đại học Xây dựng;
 • Cơ sở Đào tạo thực nghiệm Hà Nam;