silde_5.jpg

slide_4.jpg

slide_1.jpg

slide_2.jpg

slide_3.jpg

2020-06-23slide_33.jpg

Các thành viên bộ môn:

TS. GV. Phạm Hoàng Anh

ThS. GV. Đỗ Kim Anh

PGS. TS. Vũ Như Cầu (*)

ThS. GV. Vũ Tiến Chương

ThS. GV. Nguyễn Bá Duẩn

TS. GVC. Nguyễn Tiến Dũng

ThS. GV. Trần Thùy Dương

TS. GV. Phạm Xuân Đạt (Trưởng bộ môn)

ThS. GV. Trần Mạnh Hà

TS. GV. Hà Mạnh Hùng  (Phó trưởng bộ môn)

GV. Nguyễn Thanh Hùng

ThS. GV. Nguyễn Văn Hùng

TS. GV. Nguyễn Quang Huy

GS. TS. Lê Xuân Huỳnh

ThS. GV. Nguyễn Đình Hưng (*)

TS. GV. Đặng Việt Hưng

ThS. GV. Nguyễn Thành Luân

ThS. GV. Hoàng Đức Minh

GVC. Vũ Tiến Nguyên (*)

TS. GV. Nguyễn Trọng Phú

TS. GVC. Nguyễn Văn Phượng (*)

TS. GVC. Lê Văn Thành

TS. GVC. Nguyễn Xuân Thành 

GV. Lê Phước Thiện (*)

ThS. GV. Nguyễn Anh Vũ

NGƯT. GS. TS. Nguyễn Mạnh Yên (*)

TS. GVCC. Nguyễn Thanh Yên (*)