silde_5.jpg

slide_4.jpg

slide_1.jpg

slide_2.jpg

slide_3.jpg

2020-06-23slide_33.jpg

Họ và tên

Học hàm

Học vị

Điện thoại

Email

Ghi chú

Hương Quý Trường ThS. 097 683 3421 truong.smax@gmai.com truonghq@nuce.edu.vn
Lê Ngọc Phương ThS. 091 453 1905 phuongln@nuce.edu.vn Phó bộ môn
Doãn Hiệu ThS +84 98 808 2276 doanhieu14@gmail.com
Lê Đình Tiến ThS +84 983 860 668 tienld@nuce.edu.vn
Lê Thái Hòa ThS +84 90 487 1990 hoalt2@nuce.edu.vn

Email bộ môn: bm.clt@nuce.edu.vn