silde_5.jpg

slide_4.jpg

slide_1.jpg

slide_2.jpg

slide_3.jpg

2020-06-23slide_33.jpg

1)     Số thành viên hiện tại: 24

Trong đó:

3 Giáo sư, Tiến sĩ

3 Phó Giáo Sư, Tiến sĩ

2 Tiến sĩ

15 Thạc sĩ

01 Cử nhân

 

Trưởng Bộ môn: GS.TS. Trần Minh Tú - Điện thoại: 0912 101 173

Phó trưởng Bộ môn: TS. Chu Thanh Bình - Điện thoại: 0903 291 159

 

2)     Các môn giảng dạy hệ đại học

  • Sức bền Vật liệu 1 - Cho tất cả các ngành xây dựng công trình, vật liệu, môi trường, kinh tế, tin học xây dựng, các lớp B2.
  • Sức bền Vật liệu 2 cho các ngành xây dựng công trình, các lớp liên thông.
  • Cơ học công trình Xây dựng cho ngành Kiến trúc.
  • Cơ học môi trường liên tục và lý thuyết đàn hồi cho ngành xây dựng DD&CN.

 

3)     Các môn giảng dạy hệ sau đại học

  • Lý thuyết tấm và vỏ mỏng : cho các lớp ngành xây dựng DD&CN.
  • Ứng xử cơ học của vật liệu composite trong kết cấu công trình.
  • Phân tích kết cấu ngoài giới hạn đàn hồi.
  • Cơ học môi trường liên tục nâng cao.
  • Lý thuyết độ tin cậy và tuổi thọ công trình.
  • Cơ học phá huỷ
 

 

Danh sách thành viên bộ môn

Họ và tên

Học hàm

Học vị

Điện thoại

Email

Ghi chú

Trần Minh Tú GS.TS 0912101173 tu.tm@nuce.edu.vn
Chu Thanh Bình Tiến sỹ +84 24 38 69 1462 binhct@nuce.edu.vn
Hoàng Thu Phương Thạc sỹ +84 83 232 6527 phuonght@nuce.edu.vn
Lê Ngọc Thạch Pgs.Ts +84 904128448 thachsucben@gmail.com
Mai Châu Anh Thạc sỹ +84 906170899 chauanhsbvl@yahoo.com
Đặng Xuân Hùng Tiến sỹ +84 (0)984.999.660 hungdx@nuce.edu.vn
Hồ Thị Hiền Thạc sỹ 0912109111 Hienht@nuce.edu.vn
Nghiêm Hà Tân Thạc sỹ +84 24 38 69 14 62 tannh@nuce.edu.vn
Nguyễn Thị Hường Thạc sỹ +84 988240984 nguyenhuongdhxd@gmail.com
Nguyễn Văn Lợi Thạc sỹ +84 966 540 395 loinv@nuce.edu.vn
Nguyễn Thị Bích Phượng Thạc sỹ +84 904393580 phuongntb@nuce.edu.vn
Phạm Sỹ Đồng Thạc sỹ +84 24 38 69 14 62 dongps@nuce.edu.vn
Trần Bình Định Thạc sỹ +84 24 38 69 14 62 dinhtb@nuce.edu.vn
Trần Hữu Quốc Tiến sỹ +84 916600081 thquoc@gmail.com
Trần Văn Liên Gs.Ts +84 24 38 69 1435 lientv@nuce.edu.vn
Trần Đại Hào Thạc sỹ +84 868516179 haotd@nuce.edu.vn
Vũ Văn Thẩm Thạc sỹ +84 972811818 thamvv@nuce.edu.vn
ThS. Lê Phước Lành ThS. 0984 878 820 lanhlp@nuce.edu.vn