Xem trang web của bộ môn http://btct.nuce.edu.vn/

 1) Số thành viên hiện tại: 29

Trong đó:

03 Giáo sư, Tiến sĩ;

08  Phó Giáo sư, Tiến sĩ;

06 Tiến sĩ;

16 Thạc sĩ

2) Trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Trường Thắng

3) Phó trưởng Bộ môn: ThS. Võ Mạnh Tùng

4) Các môn giảng dạy hệ đại học:

Kết cấu Bê tông cốt thép 1;

Đồ án KC Bê tông cốt thép 1;

Kết cấu Bê tông cốt thép 2;

Đồ án KC Bê tông cốt thép 2;

Kết cấu gạch đá gỗ;

Kết cấu bê tông cốt thép đặc biệt

Kết cấu công trình.

5) Các môn giảng dạy hệ sau đại học:

Kết cấu nhà nhiều tầng bằng bê tông cốt thép;

Kết cấu bê tông cốt thép nâng cao;

Phân tích kết cấu theo mô hình số;

Từ biến và lý thuyết đàn hồi nhớt;

Động đất và lý thuyết kháng chấn;

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học;

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học chuyên nghành

Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.

6) Giáo trình đã biên soạn:

Kết cấu bê tông cốt thép  - Phần Cấu kiện cơ bản;

Sàn sườn bê tông cốt thép toàn khối;

Kết cấu bê tông cốt thép  - Phần Cấu kiện nhà cửa;

Khung bê tông cốt thép toàn khối;

Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép;

Kết cấu bê tông cốt thép  - Phần Cấu kiện đặc biệt;

Khung nhà công nghiệp bê tông cốt thép

Danh sách thành viên Bộ môn Công trình Bê tông cốt thép

 

Họ và tên

Học hàm

Học vị

Điện thoại

Email

Ghi chú

Nguyễn Lê Ninh

PGS. TS.

0903.436.830

 

 

Đinh Chính Đạo

ThS. GVC

0913.236.915

 

 

Lê Bá Huế

PGS. TS.

0913.327.613

 

 

Lý Trần Cường

PGS. TS.

0913.358.983

 

 

Nguyễn Quang Tiến

ThS. GVC

0913.234.453

 

 

Bùi Quang Trường

PGS. TS.

0913.017.931

 

 

Nguyễn Duy Bân

ThS. GVC

0912.035.146

 

 

Mai Trọng Bình

ThS. GVC

0913.357.571

 

 

Phan Quang Minh

GS. TS.

0913.223.609

 

 

Ngô Sỹ Lam

ThS.

0913.230.117

 

 

Nguyễn Thị Phương Lan

ThS. GVC

0985.690.071

 

 

Nguyễn Hùng Phong

TS.

0903.201.112

 

 

Nguyễn Trường Thắng

PGS.TS.

0913.322.032

 

 Trưởng BM

Võ Mạnh Tùng

ThS.

0903.227.908

 

 Phó BM

Đoàn Thị Quỳnh Mai

ThS. GVC

0904.660.488

 

 

Nguyễn Minh Thu

TS.

0972.766.336

 

 

Phạm Thanh Tùng

PGS.TS.

 090.3278.456

 

 

Phạm Quang Đạo

ThS.

0983.986.906

 

 

Nguyễn Tuấn Trung

TS.

 090.6226.621

 

 

Nguyễn Thị Thu Hường

ThS.

0913.377.927

 

 

Phan Minh Tuấn

ThS.

0904.308.236

 

 

Phạm Mai Phương

ThS.

0123.512.1984

 

 

Dương Văn Hai

ThS.

0987.959.880

 

 

Lại Văn Thành

ThS.

0904.177.029

 

 

Ngô Thế Phong

GS. TS.

091.217.7274

 

 

Nguyễn Xuân Liên

PGS. TS.

096.338.9.689

 

 

Lê Việt Dũng

PGS.TS.

093.234.5499

 

 

Trần Việt Tâm Th.S  098.2198.088  
Phạm Thái Hoàn Ts 090.4939.887  
Nguyễn Trung Kiên Ks 090.4827.799