silde_5.jpg

slide_4.jpg

slide_1.jpg

slide_2.jpg

slide_3.jpg

2020-06-23slide_33.jpg

Giao đồ án tốt nghiệp Khóa đợt 3, Khóa cũ, Bằng 2, Liên thông năm học 2019-2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Khoa Xây dựng DD&CN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--- ¶¶¶ ---

Số: 68-19 /TBKXD

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO

(V/v Giao đồ án tốt nghiệp Khóa đợt 3, Khóa cũ, Bằng 2, Liên thông)

 
 
I. Sinh viên Khóa 60, khóa cũ, Bằng 2, Liên thông đủ điều kiện nhận Đồ án tốt nghiệp đăng ký online tại địa chỉ website: http://daotao.nuce.edu.vn (thời gian đăng ký từ ngày 23/12/2019 đến ngày 29/12/2019).
 
II. Lưu ý:
1. Sinh viên các lớp Bằng 2, Liên thông vừa đăng ký online và nộp đơn tại Khoa, kèm phiếu quy định môn học, đơn xin miễn môn học bổ sung (nếu có).
2. Hạn cuối cùng nộp đơn trước 16h ngày 29/12/2019 tại Văn phòng Khoa.
3. Mẫu đơn xem download về từ website của Khoa Xây dựng và được đính trên bảng thông báo của Khoa.
 
 
BCN Khoa Xây dựng
 
 
 
 

CÁC TIN KHÁC