ThS. Hương Quý Trường

I. Thông tin cá nhân

Họ và tên (học hàm học vị)*: ThS.Hương Quý Trường

Tháng, năm sinh*: 24/06/1989

Nơi sinh*: Hà Nội

Email*: truong.smax@gmai.comtruonghq@nuce.edu.vn

Điện thoại: 0976833421

Facebook:

II. Quá trình đào tạo*

Đại học

Chuyên ngành: Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp

Trường: Đại học Xây dựng

Bằng: Kỹ sư xây dựng

Năm cấp bằng: 2012

Sau đại học

Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng

Trường: Đại học Xây dựng 

Bằng: Thạc sỹ

Năm cấp bằng:2015

III. Sơ lược lịch sử bản thân

- Giai đoạn: 2007-2012: Sinh viên – Trường Đại học Xây Dựng.

- Giai đoạn: 2012-2015: Học viên cao học - Trường Đại học Xây Dựng.

- Giai đoạn 2012- nay: Giảng viên – Trường Đại học Xây Dựng.

IV. Lĩnh vực nghiên cứu

- Cơ học vật rắn biến dạng

V. Các công trình khoa học tiêu biểu

- Đặng Xuân Hùng, Trần Minh Tú, Hương Quý Trường, “Phân tích tĩnh dầm sandwich có lớp bề mặt bằng vật liệu FGM và lõi bằng vật liệu rỗng theo các lý thuyết dầm khác nhau”, Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ X, 12/2017, ISBN: 978-604-913-235-3

- Đặng Xuân Hùng, Hương Quý Trường, “Free vibration analysis of Sandwich beams with FG pours core and FGm faces resting on Winkler elastic foundation by various shear deformation theories”, Journal of Science and Technology in Civil Engineering NUCE 2018, Vol.12 No.3 / 4-2018, pp 23.